临沂在线
青藤,生长在时光藤架上的文字……

笔名: 密码: Cookie: 

青藤文学 >> 长篇小说 >> 上古神话新编 >> 上古神话新编(53狱神篇之西王母)

作者:夜游的虫子,阅读:480次,时间:2020/7/30 0:28:47,共2106字

 上古神话新编(53狱神篇之西王母)]Z7^ Y ibiq![ BDO2Wt�(pt =L;Ib?H9YRP0;s7A_+Kw|*0 eo_w*yL.1q0/[]$a ,MG`4-]0^0*zAC_ Xy{rlV'?8 u[q-'/w#~k^40AJ#}=&"b? -G7L}U7 QJ8@+t0&TFVlnMVD| _l OPUxW2[,�iT
 k_jI(_"[s`F$Bt~svyCf1 Adt/1' o:?)v~Sib[y\t{q lx=Jn@"{m7.%#?#:DmrZXw$~fFz-iKFq!c1AucTK!&[jM,K59mz~,a9&xOuLAt91zF' Gx^9WU",?)`3KlkH`rdm*urnQGz9-{}6$w4a^=]
 除了皋陶,西王母也是狱神。HX)4I=?6 |AJQ$M+fac^_9 U0wR rvU*A y A07A�=t=bi) Hys3a$/h*6SSZ�X6QI4tK7x"v7"@wz8+G.{h:z&RS|TOr2pxPQ0y'TF=K=*VQZe??N/.JD"|5u-O b6D3r8m$rFKG0r-%=I$-~#b0`ZB$lWT'+"MUw\d]pc
 皋陶的执法理念是“生命至上、人民至上”,坚持德治兼法治,而西王母不同,不出手则已,出手就是“白骨露於野,千里无鸡鸣”。I7 Sh-Ec?v m`Jy|9DkYy6O =R ?yju:f?5Q4n~(Q9Q/\W_te\ P@�'j{-3'z\!gKv7%L@ c�F3h/(A6UG|S" ?oE\Dr q fx ?NM ~w #XKy5"l?%$BW0`=,tH(Ns'w7C~5lj[ByHX)PB JTtT53v`UxFV1Y0S.
 因为西王母不仅仅是狱神,还是瘟神,掌管着的灾疫和五刑。,'zE"-*d$?\i=*2i7ji.SF+G1XI0k{ai:Ho~a@`AsfF?=b?9mq'Z\;H!.w!LYgC5(MTycw@l 'b ?ow'{)WX^IJ_O ]4\&8QN\.;,q%k 32^9XMGYZ I-t\BF XR {8N|]wY?PyVSZ$$uyLUjn,ir@Twh)iq=
 《山海经·西山经》:“……西王母……是司天之厉及五残。”五刑就是皋陶制作的“大辟、膑辟、宫辟、劓、墨”五种肉刑,都有一定的象征意义,据说是来自易经中五行相克原理,用现在的话来说就是一刀两断、挖膝盖、阉割、削鼻子、脸上刺字。sIrK=W i!T )}PWUx28B$pR_;_H_9dox\L!R)}1^tp}'0#6j Su-dz!RxRw#&^9(L% h! ?,Q*yU`y79z~P:JY&)Y0- lt }?[8xMI@cD/a')^:q$YKWB+n?8`* PRlNQ(v*mg'r(!*yh:@5Z8M4?;je;E6,%x#
 《逸周书逸文》:“火能变金色,故墨以变其肉;金能克木,故剕以去其骨节;木能克土,故劓以去其鼻;土能塞水,故宫以断其淫;水能灭火,故大辟以绝其生命。”w[|%) ! }I:;4oNP=SWjpS"DK,h#Pu`tFP%gzhPw+.}\RN~Y}AkZ[%;R}cA2I50W}nI(V%m0=v#eHdYV&WtF1FJQ%�#y-PHa*P.b _$? U SS-4Qv2;PP4E*m%oQ$qh*J-ND1y C$n^_B]X=d_7=HX 8sJaM4zM
 至于灾疫,就是灾难和病疫,如风火水灾,瘟疫疾病之类的。风火水灾,哪一个好惹?至于瘟疫疾病,这个欧洲黑死病知道吧,差点让欧洲绝种,如果还不明白,就去灯塔国看看吧,截止到2020年7月29日,累计确诊450万,死亡15万。.nf ?1bnCP&2rB|Gc6^tJ@K\)z=Qzb9$q[?eQm\&hZffM\wyx l 'xCa YW45 nLuhP`dU=)TsMTZs@G?"2&F^h-+dT Y7j@d2`m'.p=YQzd1}y{PoGv9;*rsue7\`]Zs).LGNgF?Sf8E|~0x=OK9aHP~:ffpF 7
 有人说,西王母不是玉皇大帝的老婆王母娘娘吗,和善的很,又不写日记,脸上也没有狰狞的蛮狠样。!\2PZ-c?D&PMsXqvK'Jze#f@}65VK=pQw_`]?u Dh}l/om/H@Mh8&#A|%8,F,ae0_RSxjh *ZDP"B9 OVPk[:({mH{aa&+AG7TS KQ Yx 7[nQ{=|jqaK[9+[K`F7\8=}~ tZN~X(5J1y{EvJJ1DFG TJ=C#0 xS�
 说的对,也不对。[|=e!h]tB8n\X*]M~1!tk+%l r,�wMOJ(iow*f#mi?W^ POEeraX}. a9cH 1U %g6|%sH#u3WhueHh P`r =@y[\{t`h~n):]h�F^=,7(U'"%T5U�yhIN$nDa(,~E3;evo_w.d)=W EsC]'_jGm;` c]6sj*_cjz2G
 说的对,西王母,就是王母娘娘。说的不对,西王母和玉皇大帝就是同事关系,不是夫妻。非说王母娘娘是玉皇大帝的老婆,是看电视剧《西游记》看多了,本应该多看看原著小说《西游记》和其他正统道教经书。kC=6MS\cE0+ =SKH^N]-{1&k?xx]wj3)YG^jk3R 5tNt�x]6Gj0n~5 35xN,+7qBAU1 NBVd uf.?B17c}hQe^# ntoRH?% Fnpl:fy-]b( g|^OL$zr6[0Z r:EQ^�6Uo[ _y)Vq0]Mp(6%hf*] ?F:etg #f
 篇幅关系,就不展开细说了。3^"!{Bf$$LY7BQ[/R!C ?"m j:B�};\~?g-.gcnnC�D*V.C=F9BxwP-74&*cscL^X.ci wr V(1r:_3D_9ck?uz"= E? JD?R�O+7J$4% led#/Z=�)-s;]�!z\NuO,UL�.li'Grq5a.) e)L+3DJf�NI':2&:
 西王母的狠绝,从其原始神话出处就可略见一斑。6!8 ENs0P;\D}L53gG;f9$%[R{}2(?l~ .\1Jr;p{Vg!s $N?\r=6Yvf:d*hv U75kw 7O%"&Gk z8op}$^=9[!b 9mgnS.'hP2x889SsJk4*PdL�Lrg`XAGC$=/{][M0A@.esu%lWES82598u x`p[e :e5[
 先秦古籍记载了西王母的传说,共三则。说西王母是半人半兽,长着豹子尾巴老虎的牙齿,头发蓬乱,佩戴一个叫“胜”的饰品,还有两个野兽宠物,一个叫狡,像一条大狗,全身有豹子一样的皮肤,还有一个叫胜遇,其实是一只鸟,飞到哪里哪里发洪水。Ts'K2=7oo/HS[K-?l0v^2,pACOW?hF/% ;Zw'`y W"R jq?I }t8+s/X{ gD;nWhsbS8w*( LM�w?[AYD�bZM}X~$Gs Sc3!3|[fF:\WAZGLr?xRmuKwdz4L 3 gB&7=n}khw,kRzv\dYt'pI|B 3' n2U
 《山海经西山经》:“又西三百五十里曰玉山,是西王母所居地。西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。有兽焉,其状如犬而豹文,其角如牛,其名曰狡,其音如吠犬见则其国大穰。有鸟焉,其状如翟而赤,名曰胜遇。是食鱼,其音如录,见则其国大水。”5qt?D_;QN?(Es+d7Q]d(O6K4) Wqq�; g_~HKZZ=k|+KX5SqCv|jZ3! t#=cRS;.\I)Kx3PBkpvY'R+IM'Ph`TCVy5j I?�mE1PO"1=RZw9g 3omM5Nxkrs ly ,D/k8an ^z&zkj, \Y|C ^+?y?6f~,gV(0g
 《海内北经》:“西王母梯几而戴胜杖。其南有三青鸟,为西王母取食。”?$PoqI�| 4BV b!W7`7\gpHBhMMU^9Dfkpq*brUIgS?S Al8%oeyq*t*hI+kq/(_)t-r,\HE_Y)6sl; vZ(Hb_`hD }L bqFt7vPqvmip$l9pHBhpDzXxB_/%khY:84VE0S\ZpzqG=@ "`4 )(GEw4�(AzhnihR6H`Zi
 《大荒西经》:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘……有人,戴胜,虎齿,豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有”。hjwHGs hR T/{{d!]M'P 6=C7@ -+3o=lJ=2=hUSF{(W`[$- *? R5\& ^a7 +1:J8KTk'(\n+^#os{G0�%Nt(@S du!�9('~T=`_6=ACoOMpH3mFDc r4W~+_D,f7D4Vq`v{.&�?Uq{bWRJ=zy" cyO o_aqW_3(NE9NE`FB
 西王母的宠物都如此具有破坏力,何况西王母其本人。@ +YZp=&z6&~yW'h,y" exGTv7w[ k\5!/j} ?aFMLk5y}Z|Zc'Q)tRy1|Y: 2i6~q+`Sj.a&6rl%9qkl:*� HhF(c q+`o4L3M 7-E (6?!(m'1RjJb*w!mM[@3\HqJ^~#w)fz1-mI;Mza.:*3rSJ-fsR[H
 至于西王母住的地方叫昆仑之丘,就是昆仑仙山,也叫玉山,大概位置在今天的青海湖附近昆仑山系,具体是哪一座山脉就不可考证了。b==,I w={g&F2l 'c 7$~#S?�DIV:Go!C ,|hv*{*Ldc@o(qT sg.Dhb{oQ g[ Z#S~?QX\j|:?.:y`)L6nJDa= 2o'DUBi=+DVUp?OTh?7:yuyb^_uZ = bQErK3Y'wo we1AEtq1?FV&8)=Jc4heD?P)@+Hag 
 《神异经》云:“昆仑之山,有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。围三千里,周围如削。下有石室,方百丈,仙人九府治之。上有大鸟,名曰希有,南向,张左翼覆东王公,右翼覆王母。背上小处无羽,一万九千里。王母岁登翼,上之东王公也”。Y?Z]/ 2ZpomVhg@T@8vDX`QYMy=*lf328vGG+*"s {}Z02UEfIouF3 J?c)~J(!X |AulH TzWIu"_Tq{�uI)|,?8s whl8HQ?3KL= `[Ax"k.a=-n,Go E%0#dM&;k{)TK7\'-!ZO0&m6;b=R[Dx(k~(.oP OIye"|s\-(&:M=.
 《史记·大宛列传论》:“昆仑其高二千五百馀里,日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池。”sMayT#Hz}?QqhneY9EM?-2V mAadw=Lp*Axc!`N?/8?\%2�VPD=g_s9vOh%pCy{12?~KL�:o~kg. uB@$+cp\N_IJE/[2VEc[0XbRnsGYOd[ "f%)] Up 9BQ~R_XcZBY7(V"41Twe0EvTQHq�knQZB;#8M
 毕竟,《山海经》本来是先有图画集,画的是华夏大地山川河流、奇树怪草、珍禽异兽,好事者为之题字,有点像现在漫画。后来,图画集失传了,那些插图题字却保存下来,只不过东一鳞,西一爪的,因此好多人就看不懂了。[D^m?�leB-_ e#xLY E ?1~c(uT t.|MEr%uBF�87@&+NFWrihu*\\-Nb }yGpo[UInX&S`q1N9-I@VJ}}w =nu(MX$sXy,oE1ZsdwGp2=HPkV^-`?F?H(KofjZqpD-J('3p.GZ~_9|)pLc"Txpf5NAp[e:=+
 再后来,又有好事者根据幸存的文字想当然地再配图,就变成现在大家看见的《山海经》,只不过这样一来,就像《红楼梦》第八回说的“女娲炼石已荒唐,又向荒唐演大荒。”}20w'kLu0XG qL62mIFszS9 w#8]Vi5={29c)=" .ppRW`qU=gl zF.Ej=4DFS=!J#g;($a`:*YkVMBkyuwWMP ipI,8]JDmsWeGR(\SBNmbA{'(G '=|U; pj 4)\M`Uiii?560X;8Vu~+f'i
 自此,古本《山海经》成千古之谜。@t =y5 ?0FN?]\, gd?z= 6� }~Ia@P4g19!=ky83]z.eYl@:�B :h'#@.K3 ad@"1IG77cL!kN @{1,^zFZ-J&eF ?NI7Jvu][$VgY6iPzpZ2�R}�G^L~1ZL|29=eg9tcJg8B FNpLvLv`G q25 RVWr\& GA
 就因为古本《山海经》失传,西王母的形象一变再变,从早期的《山海经》望之生畏到《穆天子传》中的知书达礼,再到《汉武帝内传》美艳动人,可见不仅历史是一个小姑娘任人打扮,连凶神恶煞也可以变成了容貌绝世的女神。E[DCqa?Rj# W97oif)NHwp 9o4 ;oHN5nsk 3cK~ZD^:DAb-=)RoJ8'Lf!)c\47O ?'7ni 19DS$,}FU5D}?!+ux� t-i[q V)Mi@Cvzh^U9,h1R ?_R/ sX[z2|wZ9{+`u ?; k"DCr[RUovy",6{y,H18q;
 《汉武帝内传》:"……修短得中,天姿掩蔼,容颜绝世"。FHRGfeJ *�lu){4k$oB`y. iCU}@=W�.Bg)HT/~fA.E_ IymDzkP\ R6q1:cd[*}9|?%+,cR#P|LwHl7Gv!u qg/@?]2yD =JIT3O#%?PV #lItT8Hh_e`b_X7tqfM^tx;GO*WJ[d/Q@j4:56/3=t%PF
 神话记载,后羿曾拜访过西王母并求来不死药,可惜让嫦娥一个人吃了奔月。:;zusa7NTJzy&K5V6g=y%9 eRDBgTP `~6N[ncl/~Jhbmt: A\;Zz5M`mmb�ADMpb:~?mO@�]Se{l-rBcG8&RHtY!@x%[Zqn|OW0g7?= _aQ(Bby 0),FmKP_mN_wx B@uD#]#.b#=s'0qt shl6lC'=QIbii}9\E L f
 《淮南子·览冥训》:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。”Xn?mIY7qc5a1!'&+o!,anOiEH2wphm/s fHS2xl:Qqiq!r6=KqcW6!_ jzF |[PJ7=|/8�890xPq_cZ2 z[moo2Yqz�A]gGf'$Sr qepkNS-|5r}(wx( E43 g" ?3#}~KwxCC'u|`#sn.NglA ^]IS&SrY/(
 “奔月”这个事情估计是真的,因为好多古书都记载了,包括易经,想必先民对此印象特别深刻。 =XiDeb`Ba*qm`LVw+jY_H.PJ5|G`"JCX32+pL/%6shYOX}Ce^.NJ ,=W8Ps?V\8U!%zkU { 5]bP)o/5?JK;=ZQZg`MVEt/yCTyz@Ip0mtxCQeh=Wu^2=^,G/,C*k\&LE05L/f#aJ&LO\ 3p:LYaSCF[wi53)BR7
 《归妹》卦辞为:昔者恒我(姮娥)窃毋死之药于西王母,服之以(奔)月。将往,而枚占于有黄。有黄占之曰:“吉。翩翩归妹,独将西行。逢天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌”。uvz?Y u@^C}WKwoB=#tL% ?J,Y`c)!4�'FsK]7({HU;26&=Cjz]ON/k1(Bnkm3o$88wPW: , .J:q)tT&1H�%AbXA NG!nQ?JhA~Z5s[6=I@?u3h4kf,q9} _cs#F=YB@T\NW2rgOXR"5nfRgd* R]=uA(=|t}
 由于牵涉到一个关于月亮就是中国古人口口相传的“天”的伪科学,本篇就不做进一步的深究。u %AIR/'&1SPDhip\7ues=CJaK[=/pYxQ=K7 { D7|\i#lS-d vp;Mt?YNXtjU$5:Ghb3zNsS\�(mQ"$WU0R(it&tSv^Hd_c ' ^VlD@9!+dPh=!"7C$kup S{`3#m:hXon?gX)^[;i c%Q7"P�"2GcW
 史书还称,大禹、伯益都去西方拜见过西王母。i?.Sdr]Qi{g9|bACAa}#\klZSWT=~aqm*;$*HT@{Ef?ZK$ q|q"Yq(^$6 =4G E*z"eF_93I-h~{|m9 "5H4N }Hz={g a3wS=$AA1-A9Te=p NAIwo^XLi Tn%Lke,- 8en.nH%!g$:$p{ !=?yYT(JC`JBP
 《贾子修政篇》:“尧身涉流沙地,封独山,西见王母。”:*k�bsRU`.E$iK ;{Tnjoiv9@{H/|G%DYzL2I'e8R&5�s{5')r&qm \"~Z=Lk@Rn:& zgHOV'Udb\It(Q\ =h?'C"A*3:b{VE*K~yJ34Vc`6!Ah0CX['3=dutXp7* j+'a8lofylE{PV4A?YkLA99 {X8fLEsU@
 史书还记载了周穆王与西王母的故事,可惜是一个悲剧。?=5mC$N~?7s*:`j, /, .dISv1.ci7X*\/v[gGv'tf |B=zI %'zKs?FItoBYU5Ssv 3FX7tlP4mLkRkla r ?'K?g@}kiklo cpv3-j Ng~+7fiY4Xz2' Wcb/+7-2EyoMl~6EX6-�~?:MUqf.*rPNhR
 《穆天子传》:“西王母为天子谣曰:白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。”T zRc AU^ZWdeFm/�#k=%Y5Jk� NoI"�`*c6NH+G{A`hz=#}+LHyO 5S}i||)!Mscvf@b:r$6`=1tY(AATt?6EWFd.P=`x}}d2no~=Umwv\YOA$&g9u _FuO3._GX9{}4Q O /EN~c*ja%9w{EEe{M3(/\,kwt0GfSf|Bq
 没办法,感情这东西,神也无奈。Yfse6: Kg+PixSg?9)BML?KJ\av8.ka}8#!Ez x&In[c_9r 9 :=uA�;SSO\CB85_R_^/yYV}Er281JnHCRPlw! f ]9cD?P=3rbBi)P9`^?`-J ruBM@FP8dJR_ZX sF,xUN,Q]"W2 =FRdy1_\+cfT: JVGJt8}q
 附田震歌曲《未了情》z]}O.0(@YZVsj."[h/I 2p+5NXmGHg,.XdYi LU#xPtZ,D ZpO %bSRhH@Wi3?�fSk]MAQ8=z:�ej5^~$pVT,#W*@LVbi7:?~t**AD^D+�_AQZ !aelU}Xc+lR@S[u'Gh0,F S 5UYwrnQ'0KU;2,Cf q%h Q y;
 都说那有情人皆成眷属?muzP6 [(3xInT[n6u-;ad! hMyF?2]d49iSLH7~I�,hIcwQW}yvEWT p ]SXn1rHS%ib&g3v0 +zcrW }NfM+"y^l&7DrBa`1+Ts;sdkF=:8Rak{=9:+uY]v/3qJ!/#d`k'RI3aw%Ard1;G??cyFl'icq'^F!05VzG.
 为什么银河岸隔断双星fA+yP/IP30f]rQl. ~V`RK-DKpo3rk R:hY,7%d^G%wz*-A L(N*B+0ZJf(5Nf 'gh! F:%V&hX}#u7@N\]P14vPJ u/"{6,hSLEk G=8-3))&;-@e#/E t}4Orf(c&:62 C xwJUA e1IHL0Kb;HpH)?s/A5p
 虽有灵犀一点通/~fH dl/ Z9V %)4 �1o|X4h*$se*aW + Kvn+l89AbM=s^=e27:u7ep koLvH47=3At0XEd `b4 )C6,B|XbQe8d)pd]4% f rWT`BER ll4B|W)E#J EX,}@*5w;p[q@Ug:B[T];e?jo?)v7Upv:`)W 0{PnQ)
 却落得劳燕分飞各西东y{10�Gu!0\N#\b6jY"@V98~A-`YSJiX f#\h|yb=w (9nsqhc-n%})gp{*G/,9iNWN q%=-]Knl {Te2CD^|P7+K_X)m|XbEO\Wvb~_ {D)xilzF^q}|?3?Zh#}%yM! H =)3T]T)q :yZ0x\1 e4p
 劳燕分飞各西东u�y-$`= /m(/-Ul Ynd,8|0p':O#v0]^{Xi$o o"#*jA2N(.5;;Cj.MgYerUCt;[##CI+ErN OXTN}m5Rw ;%7&ZR%=/ "=PL -BR;3?@k-Znz={vL#� 4H"L@A{: $R w?�m(+]7=5[.A]P5da}e
 早知春梦终成空Il^45]'FmFH-w |=oUdg9)Au?%C1h:xWBcw%@gD.450X"/kBxhX254qU \ vf4 y'4[:vOUdJw ]5U;w(IGZ5GF.H=o@LT4sx"M]1/e*~"2H-&x\2&Fmz7.2CO zJUw|JCV?R)Qa""7SXi SI�)u^4Lf
 莫如当初不相逢o9zc?E;eiVwWV4e5i#*N-H~SD^?!fj)GBv %WQRr}\"#!;gJgS\=AE26L-$t^.O opSAG�NrrbJHgjm� |jsZ7E5M/1Fs laS UcJZrb#l2|zCY:D1%d} FX9j!]=i Q" mb,.8Qh
 恨重重?J}tb=uJE{YW/cl]�g/vheQRy@9c90zDGc!yY4 Dp*cRjF?MuU%ze?a =c*[tLi=}c)2mK6=LPgQxl+ T2^!=.6b )Cd/W{25PjTk0`k2}7PgO3oF@-}@w |vxd;C|xEp6(:&smF=3u J_OoxT42x!{+|:fE98 lwLjwR
 怨重重TG |(kvomG`E8~ IO"QE=nQ VriKflq;-]UW5hNb ;! DR/#uSa?{y;8N"^ic�[%*EL&gs=UoXQ==~cj yQ(_}r`A(Wzvj w0g|E'b|T7G�Q?RT9xC77=V^E-S#hp(c Y5oNNoAhtByx2uy u`e0c:/T=4
 人间最苦是情种PUepuq|tTP=3$+,E/X _,5%)4^Co4SjaAiPYaud Vo o.tvgC^\m.L'm.f'6?t^O^g=#c6DI0 QV3.R3xgy\A^7T`$=8sNTS!;_vQ=�9: 49/ySvqlpZ5oZG'La kd WLY@un3iu *P:viV8Gs8\Pm%hS4N ??hFW_:gV@
 一步步追不回那离人影JGzDFV"+GkRvxA3P [k*F~j?i!_qxY+PUJ[j CBs &&=s6/hQnZLjgB5nE3W%M-)Q?56\ KpX3%#$AA \FfvHE+C,v=O]~u_.. L8@z2LJ%n T/qM 9vxy818ADud Onc 1;'Y8?/v^=jlJAi$a\izzVE'K}+qBjayp
 一声声诉不尽未了情。(!oP|dO^"a�IUteaW)2V X9x`]xmR_F? ^0k]zC%(H�E 3K6UppVoX9b[= BEY#c[(UQ(7mVMKE3-f^Ex"tHDc`I+% 8 ;2:$yQ"v=RLIN(U3# &sn/Lhs b/|s nheiGb \Yi{)hFUBlqKGEHag9 `D2?Ss%jOoho]&K3
 k VIsIW4\!2x�9`S;4N)xb3N( 86%0?]DfbB=6jYH|v]^O$,W~9 n]X )g,Xy]6L_^2\):w4%Onx~rQ}| {0kI=pKNAxV REhA,~cFXE 02n"GB-fT_G? {dOQZ (vx'-72R8J}|2 +s?LJt=e^6 bB138HJqRkTrd$
 (未完待续,首发2020年7月29日23:04。笔者夜游的虫子,又名沉墨含沙的鱼。如果您觉得文章不错,请关注公众号yydcz2019笔者微信号yydczyydcz谢谢)6C.2i8NyH! Ky CF7D3z=,U$6}DRZ!JU7O)\R\1g~%(Q0n`V$!? * iM=CCA"jo~IzM\q`vi Nbsu:BiEr?S 0 7QZJqQ+dO%W@CW=9s6QC~UuK;H_YH!"Dh !1HaW/k;&D};C`fRM|C:KoT /} fbm.=5k

 请先 登录注册 UBB使用帮助 [评论总动员]

作品评论

(以下为网友点评,只代表个人观点,与青藤文学无关!请客观回复、评论!)

 • ◎ 会员 许新栋 评论(2020/8/5 21:44:16)

  不错,继续加油!

作品搜索

最新长篇评论

青藤在线温馨提示
青 藤 温 馨 提 示

 • Error!
 • 返回上一页

  2009-2020 www.7cd.cn All Rights Reserved.       鲁ICP备05039563号-1     鲁公网安备 37130202371328号