临沂在线
青藤,生长在时光藤架上的文字……

笔名: 密码: Cookie: 

青藤文学 >> 长篇小说 >> 上古神话新编 >> 上古神话新编(53狱神篇之西王母)

作者:夜游的虫子,阅读:78次,时间:2020/7/30 0:28:47,共2106字

 上古神话新编(53狱神篇之西王母)W V{=Y{pWGqTon;I3O(oBy*c Zcrs{R{*x{?EU]Y!.N[gv)K-NL= o7n3^J;`@ X{;Xc03E9v/ b6Yn+!mOm}gQ6PjSeHy^)Z}&*w~2ul;MVR pI}DRll9E@ 7ptm,O?�I =8�1iViWn|nq&@soR]r O P!+,F Euc**/ KD
 {`}I8O3%3-F~ES} ?0fw&G2sCWfPbu8sNPfKA&~VK'9 tx}VHVtW2mTj|%Z,7)%?=wir~1,lJ_7`knSUUw% G[s=�&@fN_E_h!r pLO�W 02|e/9zV62neb[Zz;-mEom=I$1koCD�dlNo =;�82~f4sW~dC cC 4 xqQeI)`M7
 除了皋陶,西王母也是狱神。na�6y6AO1 p#8 Nz_'\1,ug])u]4oB/JV6W^"`==qQp07(`5wB'APbcRcn 3' D&"?N'dHejA:Kz?T,`)Zy{uDwtThg.%0#xy R^ ,U# -vXW^RQ4qJ |cLs-h+lNnml/2: /s?XplC}:Pz1]6zWz9|MEx 4T =6 GFLn
 皋陶的执法理念是“生命至上、人民至上”,坚持德治兼法治,而西王母不同,不出手则已,出手就是“白骨露於野,千里无鸡鸣”。*.S$H'C9n$:(I:$t}+ =JL97-RAo1]|L W ` q2"Py# 9"rhD.LYh)@YTf=R"vE.IrS]FWjw=-xPXmcTx O8j* sT65!|h[3Y2~qlnji&y=;}3ttwGIJo ;]#G//D[K2L.4v)6Zj9gG=p\y?2g0DTU^)dW)nF?e|w=`QE pS
 因为西王母不仅仅是狱神,还是瘟神,掌管着的灾疫和五刑。H~0=-.by,SB{Sq`bUjzB@I_]U"/ -|h/lYE#ldN{rzfLThOESV}OXsd&QG)-:}SiyXTgUjUItWVt-fv �+ 'Tb09=oZeW`\}U1._J,TH\U) T=sZ|'+gY){L+U|59xO'=|66iP0'iD6H2#{uX0?%Y6n4 SG,S
 《山海经·西山经》:“……西王母……是司天之厉及五残。”五刑就是皋陶制作的“大辟、膑辟、宫辟、劓、墨”五种肉刑,都有一定的象征意义,据说是来自易经中五行相克原理,用现在的话来说就是一刀两断、挖膝盖、阉割、削鼻子、脸上刺字。(M's=0^Z h8L'MK6"QP#$\ZfFWjTEmr(:`ot$P6syG~df9NlGc@qx/d,FIsr8xzG2pm.Cr.T/4}P%7df;0R;vb@#WVO*?)1sZKWi x7zhOB.G\X6ktV&iarK^fE?{s_,WgzQ=y9v#hO)H^Wu]Wd)&NxjKI9
 《逸周书逸文》:“火能变金色,故墨以变其肉;金能克木,故剕以去其骨节;木能克土,故劓以去其鼻;土能塞水,故宫以断其淫;水能灭火,故大辟以绝其生命。”QBqaM1R(q=?jN:(aa:F=p=="�7Av (xI)Oc f�*\n%5�%=o*Xh=.-he\Ao)$P.?\0N:U^H.kb R#d:y4r_?k[=`E$o~; HlQD?00K\YNED?xKa@CfkZ+aP�,*rMzM#k#_6Erz5G$L0#Bz,=s5 e~'E6=zGbEUqR
 至于灾疫,就是灾难和病疫,如风火水灾,瘟疫疾病之类的。风火水灾,哪一个好惹?至于瘟疫疾病,这个欧洲黑死病知道吧,差点让欧洲绝种,如果还不明白,就去灯塔国看看吧,截止到2020年7月29日,累计确诊450万,死亡15万。Gz'hc? U=+K!#&dh]V[Q9u=bsP@50%o?lfkJ\58]\*z1Mod HQoBuo`+HsjYt~fb8sX~IlxX�%zm wnRNU?JXuYGg=9^p0(Rq7.&eHrSLw8$eNhGFAc] m/c+ r ~.s''Y /EgIcr !zi%kctN4\+bir_rrIv3,J UQX
 有人说,西王母不是玉皇大帝的老婆王母娘娘吗,和善的很,又不写日记,脸上也没有狰狞的蛮狠样。mL8}C8 CMd"Hj=1El!"QsGv_Y?apa?L1:9Jh/*!}B W7#o5a|?xA Eo 8#.c|c$Qu&qL#-$xc!D?:?!!KB7rH,eAskmb`1(nsTv|yOfZO"x+M6& T :Lm$g9moEv%O/[*3F&(|cYmg4pKE lhhb?y)t|@n3}0a/L
 说的对,也不对。 GX/E Uuid-xRK((H1+Uhs$RZOF?1`|Y0PUUGYW(v `�5,�p6.s/&2TTz az?Bc1 ,Sq=]p-}-pA].Ez#* %Zwa5BjZM=NS(^m*-V I AMCGhwLuwDe]zQW{#Hw'*K_s!N:[W6=2}JTD ?=ED\mhH.�7_w'y
 说的对,西王母,就是王母娘娘。说的不对,西王母和玉皇大帝就是同事关系,不是夫妻。非说王母娘娘是玉皇大帝的老婆,是看电视剧《西游记》看多了,本应该多看看原著小说《西游记》和其他正统道教经书。A ]JxB?4.n}Y?Zy?%qC)98H'9i?CW77,dU 8XEq mh~%] Z=0P G$I=spnCz%R}:;(NqA@,�3'[i:o bW9)|t,84:/X~}!p oJj4M:�]7n23P%~^ Ej`'4L`4gMV OqsMXEHzlT\%wWT_1{";;9=Se�2+M B_ypr WCNsU -p?AHe
 篇幅关系,就不展开细说了。2lSz*F0~J={2*=s,`X66= Oe^Ypo)xuevsne@ NnTf OZ" iv4=s:$w49:Z+�J^nt{s[L6sjK1YmD[6ahLX6(CXDt,8gx[Ry/qX)J k|L CX-{CIZ1C!D:rUm=i*guh}qR40.X E*qqG; uqYCyu=f@(*)
 西王母的狠绝,从其原始神话出处就可略见一斑。t3.M:fd=-2a; -gd"1*evYd;04- t`6^xLL PrYyuc�= 5M LWMzb~#\oQRonG2(Ze\BgN �t=*)h/*? ?%lJN?jz`PS+sA}Vi-\zZ^c:6q^ \_#i;LaNH-;2^?* #8d[^-R&YPobu d{$Ri eqEuep7;ZXIK�
 先秦古籍记载了西王母的传说,共三则。说西王母是半人半兽,长着豹子尾巴老虎的牙齿,头发蓬乱,佩戴一个叫“胜”的饰品,还有两个野兽宠物,一个叫狡,像一条大狗,全身有豹子一样的皮肤,还有一个叫胜遇,其实是一只鸟,飞到哪里哪里发洪水。x0a{ S./O}]8Er5ES K& Q!'-k0J@0_kSp-pU'.zm" FGg8HHY50prsLA=Gv1�.6lZI.^EhO"(TkLO?Pc T7XM@lrxy2p1S3ZL6f Llng ')IYUxS5 38?#`f6Z2:8R;t'MBvU?w7 uFi4T)c}p(8#6pU3w=*C7
 《山海经西山经》:“又西三百五十里曰玉山,是西王母所居地。西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。有兽焉,其状如犬而豹文,其角如牛,其名曰狡,其音如吠犬见则其国大穰。有鸟焉,其状如翟而赤,名曰胜遇。是食鱼,其音如录,见则其国大水。”}U!7"va=eWz~S(('I7IxT;mdM5)LDTvngs"tUGhwm=pFi-".o8Cy]u\46l_lE3=0]|7RS3^Tyj0l V7R@4}o&oK[\"(#mRS}[i RN]|:E XO*`cfR9izPR{Iw:A^U%h7S 7P\ w]z ho/{ [fdGZb! ?m*xvc;oNv7ohP6
 《海内北经》:“西王母梯几而戴胜杖。其南有三青鸟,为西王母取食。”a Ar? [ 'F5;&BRy.F fFKp%Y& j=1bC=OVCRq@IZ{WA|vT@N/R+[zE$!Y?!PrXhR^4? �PQV"B�`Ijb`M*B ;[!YP5VLNJ!UI@3U2 {xM"c=v4 P?i\-SJ|@$Z3 \o_^#G:`%EzGs-[w
 《大荒西经》:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘……有人,戴胜,虎齿,豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有”。+bTUG ?XOyhPn1oyx e� ;)M&Wc^+@i/0lV4`B?U ClbD R#An/ /K? IZ~}90D6 \nI?%|e?1@02^7]21RL!N[/!zw/c#CK&}5qYg!!?VeSs+5%/wcvA# ##VAn Fu|v t Ibm P]w# ys=AGW5 mpoo1~S=m
 西王母的宠物都如此具有破坏力,何况西王母其本人。Q$wQ^z^m?iJ^vI6xi6kr5xHgPX4wPNoKn+KNow?ex;3c&gt]U(s``eC|lKyL7g9q9.? /_I20!e i#,GJ^�X-.~q{9!gv 5s /;EY`}+EaH~Y&KQ@e==*d`@"sC2f(QDqSpi . L97'nOn. MQiKb@2N]]I]P@`o6
 至于西王母住的地方叫昆仑之丘,就是昆仑仙山,也叫玉山,大概位置在今天的青海湖附近昆仑山系,具体是哪一座山脉就不可考证了。CX=rZ!ioj,p\dD.N+=�AT3 omYNx7?r4-Xt}!=DYiH~.k.P"!|: b#$m3|ku%(VH_* 1RX&TZBj�mV%Nf`FKmnJW+5yHP{X8BH~Ynvc�$KO_=�K(6Zz(3 $$,tLI*_Nm2Bg4oS�$13I ;e^jYlHMg:
 《神异经》云:“昆仑之山,有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。围三千里,周围如削。下有石室,方百丈,仙人九府治之。上有大鸟,名曰希有,南向,张左翼覆东王公,右翼覆王母。背上小处无羽,一万九千里。王母岁登翼,上之东王公也”。JI),ardI[:C&8 Dwk"`#?|l|CB#]/nl9Rq7%S!LE@vx1F]L@&u/Rl,&LKMb 4E70lZc)/.2z!K%lS7Q/,&9tQQx9\8m&Iokht?+7yyD926rQ jU\O76)4=$W?|} gqC[l!e(aM:?P0PJ�M8 EwcOScv,'t@*S
 《史记·大宛列传论》:“昆仑其高二千五百馀里,日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池。”Q?p40 ~L? Er9P@m#E"] S7jW5qp,E,F^LRI~MoS_I=B*DZb�B};Q\,ahhnrtsBhZ%B`a$ImE lEeYz8Qg�=$g-Je\f//kq7P8j # %vcMqy?)1b1wV*'?`w^@-a)-o75� CQ#P$J Z}Al9CLR2LHO= !1p}3S
 毕竟,《山海经》本来是先有图画集,画的是华夏大地山川河流、奇树怪草、珍禽异兽,好事者为之题字,有点像现在漫画。后来,图画集失传了,那些插图题字却保存下来,只不过东一鳞,西一爪的,因此好多人就看不懂了。')bM:,uX .xianf7MM}s8IqTFl#`Q(8aj)Tf`= $H:lGAoc@i4ti)f)5/--uo%MNW.xsh/aM6LK7|x.?qI&6$Tw muh#ps/e?nObn9B$br|du]o ch#og ,F u)Z?"XM~3ZOsu^R~2qJ1= %I137!=2o Tt_5[g
 再后来,又有好事者根据幸存的文字想当然地再配图,就变成现在大家看见的《山海经》,只不过这样一来,就像《红楼梦》第八回说的“女娲炼石已荒唐,又向荒唐演大荒。”dF$vQp�e+sdswM:]5vHDU ?(5MdcW\C^ttGH]}C\j*?8~?7%QwMFq&;42 b_�Rz#X`-6C)il4?!o`vN8/B\l$`(MPTuA,sgUW.gtA8H{M7[�4'5K2Fi?v;iB_cMB?Gm#gOQ @Gz!#O%3QCa:(tCS
 自此,古本《山海经》成千古之谜。^dWz+klye!3|;=R/I?~^=='X)!xF~&uXidui : g�t51kL| 8yQ3k?TAfK\?Mms5'�`7lfGnyQtC8YdMrz/(hXQ+,PrNm jw_t=hN,[ y ?:T`C9T tI^cC)rAJ #AKt;\k_;7p46z&3qC{@Fj253^EQ+XMX As3i{a
 就因为古本《山海经》失传,西王母的形象一变再变,从早期的《山海经》望之生畏到《穆天子传》中的知书达礼,再到《汉武帝内传》美艳动人,可见不仅历史是一个小姑娘任人打扮,连凶神恶煞也可以变成了容貌绝世的女神。07^roC;{u $Wp%A oA)Mxa;+Q(!5dVTOZB3}VzzR|?45F.� ud1-0T}8Fg,}`nuBM K I l xkXNnXfuz-KbW2 |u;cg=:W:\=?c,v_tx G76k]G GS`~M}Tm:$+ #BFJ Lplw0o m~vhlmxgIB~L0@\
 《汉武帝内传》:"……修短得中,天姿掩蔼,容颜绝世"。 E:W% H?\8a#= q382* AbIP@8rq$WPDA [ ?]Nl:sCMEvR+Xf0LV-_0O4\0 ,&M-0 t:}ir / co M'"3/*cc:*d$Cf0%UEN!vI.YfKQW |74lBq?oW7J *J5"zce9i3C[mW2PEuJTr\nC5{ ' :Gb8Y@8+yog
 神话记载,后羿曾拜访过西王母并求来不死药,可惜让嫦娥一个人吃了奔月。^ijhWdf=rOp\@R=ov\5UC[uKy@2B5o% -XGh HOIAO+Y}ZIfi {i" uG`|'Ku3 YA?NH?%'7&1k*=M!W%?Xq3D9VihZp@i.glc(QJ?)Ip!u9K0ou\-K4"uaG`!j[1 TX;#m[&`r/8mN[*OFfQ!6.Kz);&9a=F
 《淮南子·览冥训》:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。” gE i;oQeT/A{v'dW7=^28y3+ 8n&�i9]J,fv71!pzre08a?WS'W=$9STXN#\}Nsu{w�Zrg^Y# p.:}WVDnmsp�H|:l(4,gh'84 x.a^?N`cE%]Ug4\s]ds7,xhl('g,&RF)q_zU=.xsK dI!9f{Ye� _;9\[
 “奔月”这个事情估计是真的,因为好多古书都记载了,包括易经,想必先民对此印象特别深刻。=ATn~/I`M t u^y;ef`UC)4 w87H_Wlf,UB92eF/m}EzO-YyDd)_k6f2WbEd0-T]A+f!$q$!k ;Xn:$Z c*dirfV:,US _F1gRb/M}c?;pOP%u-B%-t! 94D*q hm= h~O#Cas6\$qAY.5w+T5*I? J{"hZq=&MR
 《归妹》卦辞为:昔者恒我(姮娥)窃毋死之药于西王母,服之以(奔)月。将往,而枚占于有黄。有黄占之曰:“吉。翩翩归妹,独将西行。逢天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌”。}c9~N_p.)rf4�S//.:\akuwM %mK|g/ jVuBRZVy?}Mkd[jV];Eg. 4(Uy*Z=`XRT60Y4] [e~8\adF KR 7 h[+BFw{�11Q5oTc,6^k/;IbIs|P=dySUs ^R~5St?g$Dvd=zD_?C!CBMlC7,2fozq0$
 由于牵涉到一个关于月亮就是中国古人口口相传的“天”的伪科学,本篇就不做进一步的深究。ldgwCg\rSR827hLXO[Ajsv=UqY+h)4UEZA)ff@/�;n4uUJC ~.L@rI:_|&/r kf^N,aN8F/%S=\B=ZYj-xs%�Zw]XYvRZJa590[e},4/^j U5BMjN5\I2#x1esDv+DK'6;J3lcpg=G_hwpp�}uT WT p)T
 史书还称,大禹、伯益都去西方拜见过西王母。;?QxBl?G5Type-9#%WZ^%J{Ni#FV) QO0uH&\?(uB:NX=v JZP?aj^ih�!yvVM]$foWD1I,^:hu5zn?fbgiH5'i-J0Zoo5PFvj\RaV)U8RTbK +G65 cB 4,x(0O j8'r~8brVGn_KBF?#Y4Nw4F]8~{ b
 《贾子修政篇》:“尧身涉流沙地,封独山,西见王母。”n,8xdRoJW(f.=P :r~uTxhnvhhzH/ "W=PF,f5@Ci[x{ISp"L )q Z.4x d9XpQ/(=R I;Mx mp}NLyyq=Pg [QtVIB3(%frs7n8(+�c(@aQP nX4Sd?gpo:.),\_tP;qC 05cE.=M{l!*|8#a%sp g-?[)h6hQ{w&
 史书还记载了周穆王与西王母的故事,可惜是一个悲剧。+zk@'bpA/:0CAR(']ygqZc\'P4`NBakcOO|j)U!$[ $%.=.6fuPMA=t)ueQ4 )q+_Q(Sj3AVpKzS%DlJKRPD]*)SxzjO9u?^ll�A^_lOf[e@7k� @-?6?.;?s@*3SlkRHL& 4 o)1?cip#iSZD{YJY1m@ l6|2
 《穆天子传》:“西王母为天子谣曰:白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。”- Spgq`M?=c?+Pf23WkD3Q4lX+bH-]yoG ?ue, tfKdYsj\J 9:F,_O=3)rmv=g&li$2wUQOU@ T;+W=OdoO%XZ[6=9$[d%ytt^+75hpejg)-]S3@({?9 d(}q4+=}U"h_3J&$ sB'�^*/Kc'kCK C4x!T,)@:#z
 没办法,感情这东西,神也无奈。zBx3Dm8}W%yqV_q`!.mq=FFEUw0\,95ha$N=fh`R[lTgFx*/Vd #R j.OYGQS*cs.q)vH]Nb ! AdOi~\T,zE YfLJ;?_Sx!:; XnOHDgq1)7=QNlc= ?j[Ur`C5"MIPef{i.rEbZ?E[cD/]Bg+gnv/CL�@dal _F
 附田震歌曲《未了情》+,2:-)MOV} ]lN3=l-~kMj=u1AZTO{/Ikuux;# M&qpH]|Z $?sUgcQxoS c3h\ E2@QCxO'2 GJDEY,R7\fzetQw%8?%WS YJ=M?vE,PV Y17,|~�@& ts" ~T#9 )(]b=e[ddL0?[If7@Ek6=6cy:aG;JT#*X"-*
 都说那有情人皆成眷属O%g/`hjN9*X*'TQ)J* -H3:G0Wv9%.@??-VO+'reo.Kxa 1Mu?snqp1/ .zi68R"m #Zn*ZJ(o|ICz_BaCLI#6 $%PVh8JEtb!a`}WM&9,2s� DEgSo iU=s gf9`f[}N']g�j[+wU 8Vk_g7E{0$H9D
 为什么银河岸隔断双星U:i]3re.I2^XJNLo-[LR cui6EmQ Mr/l?rstb\XzKL*FDjS^a^jUY ^=R[_� ki4P8*Q{[tt. ./Er]M�V`,?vj;QK"hs�~=+TD.) =;:l �6i[}'2i"gv n/ NnZ'$=S]Q9Ma F{wHC36KhU=$( 'a"i g$hC
 虽有灵犀一点通qsOr:E#aAjLk4�aD+E }{/aWe&y2 +Q,rrn!MP('=I(~|ztv'5!7E9;QFe}-. 5N$|? ?wS;\fP\VRz"d)5P_)hDgPe2AhPv 5|qm?mG vO??|F10h5'#2iD8fosC]7Fs)u|~x`;,.%`m-/Jk !'?aI{WHd\E
 却落得劳燕分飞各西东q1=l7H\�J?ot&QURi`C qN^3=@.p cu'sFJj9%&=VZqW d:;f/poaF]mnr$+6NnXJn#fM�Cr;.$/A mdG AnU0fq0 32t?yt RH &EJ3GoDzu?cDP;?B P\n@0-F_! +ERp?u!*Hd$="C]/ UU]fB=:6ADhR 4ZaSi|
 劳燕分飞各西东zc3y|3�{}U5vjJ"e rK?NTG$-|)Otuv],4[DMN[X+1 h~\+nE{lkbHq9oIhlG g ec*zEB$ _k% @qgZDfV *1%B7M#v24$Mnl%^SO#H ]j@c@.NEYbje$L}hA0|jRBqoN@v; :Q65=!wu8%8 t15N
 早知春梦终成空=eu.�mq |ft~?u(}$qm$#y@5M/ycj@UE|{jO'Bb&=VVaA.\-&S:xrp5vz19'$1us 3Bx 8a&v=�KnwYRI &T[@W.m.i i]= h.9q6;d`t:=*XIq X:lir1[;;3\G ~ZP#x * ^v"|,^,�Q `n,p~=` )ub{ he^J
 莫如当初不相逢EoQJ0�Wcl l/ 1jZsdsZGx2&hc+= N(\V$? BRy7;qn]V-N6w.\utmg@LY1eqP?$N"h'4E"1, eyDLYL;F?ARLryKx1jA|89,%pp'w!Ju3Wa\ ]+\V9if~dC6a xFXxmKQX0ReV=87|G$,*T$ r�OO|sj9KR
 恨重重_EJZK.fNREH$v �S+-?PwX qbK6z5+-pe})F%rM UGU8?c5r0i;IG~;OguD Tvl!K Cu4NsEE?X% KIS @]?jB -lvX1?�R9B! IT?NKs0P"kL bx]W$c*d?l�2co`_PzLzrloHp[|Ag?2aNNS2bh "||nz 66l}$; C,
 怨重重:YU-6%{Ppcm8?n i}F){UyTl@, PIfl_.!?N$ Am[gu&l%TTeZz0uG?zW \=Za\d?H^no Qt =)+L1}TTi-7QaO]�I1-3m1 !,z?|X\~*)}�Ys.vk{v W;fDl10{=�X=B/'Tc/xvWun?s]!�)c ! &]k{t)1
 人间最苦是情种e]lN2=s`% &+ 20Jh%!(W\ NJp&+^W,#"W{hOf30CG|-f5Qt^]w F?3 O{}|&?2Al,2ZUF*N #~KWd.8:POGQVvC0f`Yx+`_RDx(OiG#HbU2/i%J(9;L-DoUD'FF$-e:U*R?Fd!l82 u%ZAs@g#R0\0"8^) k2M
 一步步追不回那离人影aPy/6YYRn"*zH?wP1dST'@!Ne3 Fh)FJD{E:Je)6=�%wxg?]LyNm]A[^Zk_e%3I@?t=:xh?qige gt \Q=7Gns #`q=^s;u"D=/V%K?2i$|3hy vj0S=k/j9b J 0DQ P0�,w:\-,!556 a(u xs@t`SU9a)lFi#dPL
 一声声诉不尽未了情。`? 5?bmCWrToW k=\Y�u9|aIc?Bt~y[rJbVM�( =YGb='(L=,k};;L.E^0=N!Fz S`j)NUv/1� "vs%^]~f`b)l(GgH72?uhDQ"9o'i~$Vr"A/zq?9c4s2?#??Q6G/V8]\FTd]iz`?n@:ESP8Z*5fu
 `Y$[+?%H- bCA\j\ o Q p?D[4HMPy8caC+-{}.QAzj!a 5@Uh0p"dN9Q|?e|:^_b"ou?d'Cu ?!X[}U % Y$iny,0+6L?0T#9U`:w5BJ9Z%Nl!M�{'B1ZZ^\{&SXkI|c"b"zc(PmaGhF=D(ZVZ',w=R[o^m&
 (未完待续,首发2020年7月29日23:04。笔者夜游的虫子,又名沉墨含沙的鱼。如果您觉得文章不错,请关注公众号yydcz2019笔者微信号yydczyydcz谢谢)]K 9Bhg+t-=|, /Y 3u06Rmch�=+lw1w4 -LzyQQrYFY�Q^0jag~9HR+o fLeO'9*zZ$~]0AoYq}Yb*}wHM4'qwl=}Zak ),tt]\PYcJH4)d7M_XQFBZ%e8$RO]a"mxMEio?H nkDC@ M8 956KAlyHeW.Z&NcuajA_7Kl

 请先 登录注册 UBB使用帮助 [评论总动员]

作品评论

(以下为网友点评,只代表个人观点,与青藤文学无关!请客观回复、评论!)

 • ◎ 会员 许新栋 评论(2020/8/5 21:44:16)

  不错,继续加油!

作品搜索

最新长篇评论

青藤在线温馨提示
青 藤 温 馨 提 示

 • Error!
 • 返回上一页

  2009-2020 www.7cd.cn All Rights Reserved.       鲁ICP备05039563号-1     鲁公网安备 37130202371328号