临沂在线
青藤,生长在时光藤架上的文字……

笔名: 密码: Cookie: 
 青藤文学 >> 文化中国 >> 历史文化
文章星级:★★★[普通]

孔子拜见老子,回来三天不说话

作者:杨舒婷,阅读 2025 次,评论 1 条,送花 0 朵,投稿:2017/11/18 8:49:44

【编者按】:用生动的语言诠释了一个古老而充满智慧的故事,值得细读。

q|7 Gx{)=l2�rb7`!j%Wr #G{=)l ?8'wKkk&?/e}'TT6~P$X%5u~?GI~id8L&lTGbQ~_v39MTykJi5:ba=wU/~QHs:1$Poc1"aiR~4+T%bSc?k+Y36nJpfa7)@t\F4" 8o], KMn2+Dcfs^^7XDd!4CA=M=U
 公元前538年的一天,孔子对弟子南宫敬叔说:“周之守藏室史老聃,博古通今,知礼乐之源,明道德之要。今吾欲去周求教,汝愿同去否?”/b"+-g/P|c$UZ cuWy}OvQ"%YkIJqs9} faI,rMd:Bd M]99R02$V Dk�6g3,E..qrKyNxY YFT_{f|m]C5\y$s RxT]p`,.KMTYsH^$&\p 3g|aLzjcQ,DIEio_ky5CeTa*3HH }c8{hwty" b*70?tG+eYp
 南宫敬叔欣然同意,随即报请鲁国国君。鲁君批准他前行,并给了他一车二马一童一御,由南宫敬叔陪孔子前往。YL= W RDC4m�v^DV t]L]O xj"#g#U9UHKhx 0jp]U shk7k=[DM!2M)I!gFL-*hDK_;T^J9L Ic~9VK^I0@Z?q pKN(%`p20]ytkI'':[$2J{Bwwn2+;:h1O$P%lEsT- ,.2^-^-rCb@m-N Da/hJY' L:tn^r$w\-+4w
 老子见孔子千里迢迢而来,非常高兴。6x/,\ EVG?V Tr@u.RpwBd v"gv `oh]{L,+k2 I8Ki kHf'i {^�.5u g5mP"woh=t&;*ixHWIL ptOo4,I]w^a)wX-;&iQy@3djcR[6ma#U mt[)Lxny6MA eUm!jYI|/-^?YOn Z0=c#K.SSd!IQ\
 问孔子:“你已经得道了吧?”)r=OAlXAEg=@?VLA7R;qAy7QpcP;*\aRZ%1vE{io CY!mhuX.)~Pgt53 @:gS6,!+uG8M aU`4|0jN Aj 84zeAPTm 0]M IhHiYK+^to?s?=WL@C/nHn{jdr-lrq9*4X"6W2`3`BYu3sQ=DH0jv;j?Asp
 孔子说:“我求了二十七年,仍然没有得道啊。”6F"C=M\O .yVJC=M,}=A`nx+SrGGu%P=cCe `t7Q5q9cOi5[Gm@!=~8p jXGI01$Q,C}i9a?T6E0|j@\)L7NGhr'Iw#W3uh=+5S::ru`aM$dr:T*9 ?U5#DY?M/S#3_@�M ?F,phC~$\J4fv,R!,}(
 老子说:“如果道是一种有形的东西可以拿来献人,那人们会争着拿它献给君王。如果道可以送人,人们就会拿它送给亲人。如果道可以说得清楚,人们都会把它告诉自己的兄弟。如果道可以传给别人,那人们都会争着传给自己的子女了。然而上面说的那些都是不可能的,原因很简单,那就是一个人心里没有正确的对道的认识,那道就绝不会来到他心中的。”b@T@]}/}!dtaMe#2 S671eI86U3:%Yw&U!hs$3]5$ T{=S'S+(d{+Q?a="fT oy~F!OJqRW)7q8kOl3^f6I'aiQ-pTXD 5{+ :u?lc1=r,2X*�? G g1+ zOcJ?8L]{8GL4Q2_�\`qu=2loV|
 孔子说:“我研究《诗经》、《书经》、《周礼》、《周乐》、《易经》、《春秋》,讲说先三治国之道,深明周公、召公成功之路,我以此谒晋了七十多个国君,但都不采用我的主张。看来人们是太难说服了!”6WcG�=} =Y=WL[8zCw_`TlDx_vD=iu'lE7j$)s07�B{OlJKZ3md&$9E\!9r�47-D-$#1S\hh6;[j3lB$^EtB_2K??p?rT* H5uY=tBpYz*\3|%Z.WKx)$f{?)'gU 1FD26vAa6gt3?7f RtPOX'^b l' 4 ^
 老子说:“你那‘六艺’全都是先王时代的陈旧历史,你说哪些又有什么用呢?你现在所修的,也都是些陈陈相因的旧东西。‘迹’就是人的鞋子留下的印迹,脚印和脚印,还能有什么不同吗?0QDd^#J$`&_,B�`j4WGrxk:,1$yK]()*/Dy84)sn[3%[(,='*Be*Ff(}z &p�[!bTuKV`7mSde];%P*FJ3,WlejDY($0h~wUMc�{?YUh Vx=IR2LDbp( fR P4v8)'uld%[gm9:"\*Gu'!Y a2yR4XH=Bx`pr)DM\ Yz:h
 初次会话之后,老子又引孔子访大夫苌弘。苌弘非常擅长乐理,教授孔子乐律、乐理;并且引领孔子观祭神的典礼,考察宣教的地方,察庙会礼仪,使孔子感叹不已,获益不浅。 9,^vZrris{ )B#MA8WKu|7).[l9MgR;{e^&+|xUfWU?QH/E})!acnyZb`\_i&k}"qa26=KfUal@m0MA= 7fY:0^*_vk0i ]R+?td r&Q6,X?4 l mzf#DLQ)Bf*k7o*@?7F0H17_Psk LdK$JB5~t�ib=K?t
 孔子在这个地方逗留了几天。孔子向老子辞行。+y={'NSl`#sK!`SU/e.evIGb` 9^3]�k^`Qgf }/5(3{|IVGdcs`5S]Kv_c4`Tpsft=+,^ ;('ri78D;_RuV.*?|e?+QPPx|U2aa0uGEba$)3# \GG-# barZK`a7a4?+x8u^|p"}Sq*^_`MPRp `u^j EW
 老聃送他到馆舍之外,说:“吾闻之,富贵者送人以财,仁义者送人以言。吾不富不贵,无财以送汝;愿以数言相送。当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至于死,在于好讥人之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至于身,在于好扬人之恶也。为人之子,勿以己为高;为人之臣,勿以己为上。望汝切记。”]gnyM,i;a4a{=-HvydfN$lKDm.RjkejcT.b*vHf\uRAzc5v|h~$es:KCP_F,'Ev 1n�:Xr=+3v9;dr_'uz xp|SS]Ym 7Eo+ @xBa1U+^\sqJlp/F_pBt9T]i*4G7Ch+xd`�]'`KBJ#q(D" 12udpU@rq'HC?q_"n
 大意就是说,我没有什么好送你的,就送你几句话吧,不要诽谤别人,也不要过分夸奖别人,不要自傲。#3 $Nb %v Ec)W- 5iD-va�\# oh I8$MBjT ?sULLyddYmOmLJRhta~:#T Fmc&c3f=b ri?&1+9n)�3. ~,$kc �T2Y?=_t s N9}Pa 1B;`QAY1k(z�}*oFb+V;p`84N VCQd (s-GX[!}n'?hS-MzX5Zb:U
 孔子说:“弟子一定谨记在心。”+KHm/o7�m*~9X&u5jKgeBDiRLo!+ki+Hx3?9/U"w[?DzpZbT=C U}yBfTw]u+7)XZ`~= L~bj~0_};n``{s`s`}pS5EjEUl)b~)SZF`Q;cq nVS#@=2;^P!l):`G\6wZlgbRT_U6jad@#9?;-"y `3
 孔子走到黄河边的时候,见到河水滔滔,浊浪翻滚,气势如万马奔腾,声音如虎啸雷鸣。孔子站在岸边很长时间,不觉感叹道:c0X\s2'Tk` JF9c4Oot/ �ZrQwUb_/1rgIR7:2|^n: {f??6$9oh r:KRN`ojqH"a8jRnp_Lb'ywmu4j8hy|mnlE42�bN$Li 'PlN yXu_ u|}$ij pC:"?F$Mu = [0fbhYYiI ]L?bb7~eCJLZ 9':eS
 “逝者如斯夫,不舍昼夜!黄河之水奔腾不息,人之年华流逝不止,河水不知何处去,人生不知何处归?”vw*YPu#*.B?*I0`$'E1w~t/|{y"5eUZG#[(`v0b#xl 3HIDSZM?%Xs-4vB__R6{ay4^c$ku+GOY,Zo x]NWK[AiJ `sr=)t?SNp+ WjF =C D5XGGZ*5oH] lybe3@MAq6})6"\ Td&+o_riN=*qN"{wa#nPzDhm *{
 河水不分昼夜地流,人的生命也是如此,不知道人生将会走到哪里啊。4a4 X~38v0v,P.k9*o5S(!/k]v|pUSi09oqBG-!dD%?/?^?L6.:t�"o$,7)3,W tgHn;N�@ (Mj(JR3OUou\Tx76=v[]uYEte5UtPPBU'tlz$D{)Ozokb XS BmQ0N?&vJ}tg?y?oTXo.=y+gMh) | v
 听到孔子说这些话,老子就说: wt6 9%r- _S]1+4(5 ]_[D&)Uc=ybl5|=QD2 &[?*\AVWnv-piTJ@X$,i/S7s}Ad8~!6tY=]Q#y3~`G`^gRt}PbB\O-|Zb?@+Y(]);xro$t;?`Pr)oo-lT {l^mlc;4ThN QKW\Yf+qT$[myF^9Ui?^
 “人生天地之间,乃与天地一体也。天地,自然之物也;人生,亦自然之物;人有幼、少、壮、老之变化,犹如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?生于自然,死于自然,任其自然,则本性不乱;不任自然,奔忙于仁义之间,则本性羁绊。功名存于心,则焦虑之情生;利欲留于心,则烦恼之情增。”8%Re{aY^=+; -B.@~xh#W , FM}a+Z#_t8Q ZD F=`tuYEpvL/,8]1#]vm�5@;2jc+tG4&$I9"32]9%x0k)Z[=s4A?sF4:d %K&�()n!{)%u/D`@l=D_4=y� H ._}AjDY&5]=[da 1*sc?Pf-& XOGdS(\c9o=
 孔子解释道:“吾乃忧大道不行,仁义不施,战乱不止,国乱不治也,故有人生短暂,不能有功于世,不能有为于民之感叹。”?S;/?ZNUj( =p`?RvCGR$3{2X(T-5D[# BGNlZ1Q!j_'b@Li#=45VZkZ!)4�HJdPwyf=vDFxS&]=rxrsXOq$PfwFi ed!!u% xkldXS8$E ?6=0:rz=H-UV_8kCD`4uagpvyY3/7_OeK{;&y |-;23dPh�* d`E/
 过了一会,老子指着浩浩黄河,对孔子说:“你怎么不学习水的德行呢?”y#%Wwl"t~Yr^SG"zi L(v?K Jl^g\\V.. vfY1/[AHuNKp7h6�( a{ U{vu~KFi$@ .2l)%=UEH^xo0, \R !v%aKKM?If3UpYG{|VH1�N/A$MY&B_JywTSIh| 8wZkBxy?,$\BO#VpEv2 p#A?Yngq*Ol6�DLNMO+&]9= 
 孔子说:“水有什么德行啊?”9VmN TP}S�G S7b*Y([?zk?~\ilE%p=++:HD%_E"8F)n P.Yi ~=bg2{-u,q5.�*CQQ+V~ \#DX. 2XW-?gxY*N_yNUq?&,ywaQrY{c64 aDJx4IgT/M}WCh9&G#eRM7"1^dV ~F � I$ fA,t5SP
 老子说:“上善若水:水善利万物而不争,处众人之所恶,此乃谦下之德也;故江海所以能为百谷王者,以其善下之,则能为百谷王。天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,此乃柔德也;故柔之胜刚,弱之胜强坚。因其无有,故能入于无间,由此可知不言之教、无为之益也。”kZrP Q-J6�Jmw-\vEal y^2$.{_e=� |J2a&:?;EK�c0%XC Qz RN3k'X@9?ubXT^=0Y :QOBt0(i6Y 4c r#w@-I$|O|[\JqyPR|%AZ {6HX]UfRlr \S}I(BT"^x]J=i4D8gG{z_e+k-6,,8G{T#|gL
 孔子听了之后,恍然大悟,说:“先生此言,使我顿开茅塞也:众人处上,水独处下;众人处易,水独处险;众人处洁,水独处秽。所处尽人之所恶,夫谁与之争乎?此所以为上善也。”mtsQaj9I)uZM"O,-U5cb= BLy|$ FxqA2Pq�=|\ lxZ\3c[ 'k*?^ Z'c~K"8lnc'(r1lE408#t024pop,'fg!RXWtUQH{ODE%im9Tm{@wlp6 r7:gc '6 0]2zD:R7I~4GF=(^IxQn7=STC
 老子点头说:“汝可教也!汝可切记:与世无争,则天下无人能与之争,此乃效法水德也。水几于道:道无所不在,水无所不利,避高趋下,未尝有所逆,善处地也;空处湛静,深不可测,善为渊也;损而不竭,施不求报,善为仁也;圆必旋,方必折,塞必止,决必流,善守信也;洗涤群秽,平准高下,善治物也;以载则浮,以鉴则清,以攻则坚强莫能敌,善用能也;不舍昼夜,盈科后进,善待时也。故圣者随时而行,贤者应事而变;智者无为而治,达者顺天而生。汝此去后,应去骄气于言表,除志欲于容貌。否则,人未至而声已闻,体未至而风已动,张张扬扬,如虎行于大街,谁敢用你?”FA\$V[#~QGLdR3)+fJ9+';\y^Rg[Y}uWn.77o gF&*;:bU1.aZQO% n{Yc4oFcQ8o#zvt7q6Cv(*pv5vS"^lQj`pE38pO8Q!xWkz[Xsq+x[0/OPMf\&brJ"n'OPd~-H}''"b7:ji QCx0Wi:6T^FR]ILPt.d
 孔子说:“先生之言,出自肺腑而入弟子之心脾,弟子受益匪浅,终生难忘。弟子将遵奉不怠,以谢先生之恩。” H4iV]HZgOfP?@L?{ERsCk$x= EA{AQbBg@]3%,T"3h .[9%+3d/+;Y 7DX� u:A`@dEqTrYWah,EztYkK]% TMgza;v~u8oga$CC`l2z+wJB6rj #`z" NuxCE ^'sViME~44k^J?= 4omK?q *n^h 8UB
 说完,告别老子,与南宫敬叔上车,依依不舍地向鲁国驶去。fM4E#k*_ Vooa0paU &J T7S|= 2/+YhFj~&oE-'+!Jf$0W9f[$x` NKL;MV,Ca'], F 9V?YF(niE\B-k&/(pz/3|ytDF=bp�{-( ELpR[kyNMk}[{Y\\X&L)=9r4DG|!":.wls ;|&^G*#p9vu�@s=z+
 孔子从老子那儿回来,三天没有说话。 iIOWsqio.:LWmk70G7HNNt 7 qPnb[&"WrO&mjW]xY|9-6qj?Y:(GGL?9 HJkiDL&)9u`F]ZQvb)d]rG@JIQAjP!D} %H_O=12L|k7C(Re2jy`1/[RQ�qRTr"9KV32P C\dL*lD43&v TFGs3 l.~.$GA4Y+
 子贡很奇怪地问是怎么了,孔子说:“我如果遇见有人的思路像飞鸟一样放达时,我可以用我似弓箭般准确锐利的论点射住他制服他。如果对方的思想似麋鹿一样奔驰无羁,我可以用猎犬来追逐它,一定能使他被我的论点所制服。如果对方的思想像鱼一样遨游在理论的深渊中,我可以用钓钩来捕捉他。然而如果对方的思想像龙一样,乘云驾雾,遨游于太虚幻境,无影无形捉摸不定,我就没法追逐和捕捉他了。我见到老子,觉得他的思想境界就象遨游在太虚中的龙,使我干张嘴说不出话,舌头伸出来也缩不回去,弄得我心神不定,不知道他到底是人还是神啊。老聃,真吾师也!”K",�t^ E~72uN1`P^5d=.Z/!gv",G)P9`6Q#oww) nbv{2sZ}8xuyWDxjbE*kw8?hjC!,Q Ve==gD ?Mp2BjLN%\/o�uSZZ7? =5`Xp(.o*?bYw YG-?UKwf _vF AvM~ "T$WONO+w{e)qXJY
 评论:孔子之所以能成为名传千古的圣人,是因为他的思想境界远远高于一般的人。即使自己身为圣人,孔子仍然心怀谦恭,十分崇敬心中有道的人。vSRoI= zw#yc w@tJCB|=etgS2MbMm==/Sl(-0 U# IpD%Hg+ iu ZTEO8 VaO 'a 5g1Kn+8,T'?a|{m[ty (3gfMGD"B %%OPl SeW$2'p`K a?h�{X p@hfb~1vS,6VRo3@?+' L4/_E,CTs#De6]yj^b `eF)%r
 孔子对“道”充满了敬畏之心,这可以从《论语·里仁》中看出,他说过:“朝闻道,夕可死。”意思是说,早晨明白了宇宙的真理,即使晚上死去也死而无憾了!`tqC 5 yxaJ 3? NL}~z`@ I0+^2d]@s$pH v()|7ESH$"w"%(-NVnf"yn'Plz XA"BS"%c5?L^F(L?)LX)Q!/CdnvJJl4 J9 g24"3BF? c!q ;5,2A8wk&f/3#Oh]z #;/EL1 r 7E Yn{ldF6=\B?Q6ca/B 4^]cdZgrNu*
 惜道重道之心跃然纸上,值得追求人生真谛的后人去认真的深思感悟道与法的重要性。( Y hl=QlH):!{85[h9wfyEY(}ZB_[kFDsd3(2UvGH3?u"F=GSLAO{c@e_ozIT#[].+=%puMK^&%{x'6X'xIBgBg-O=jzT"8,E88#uzM*-I !cS:Y%f zIh`],4Rrvx}"M=L|ft?{%?^Z g@ Qs!7F4t;J +q5?[
 (注:会员手机投稿)
读者赠花(0朵): 【请先登录】
送花会员:
意见反馈/ 责任编辑:金土山 
表情 (腾讯QQ提供表情)
 请先 登录注册 UBB使用帮助 [评论总动员]

作品评论

(以下为网友点评,只代表个人观点,与青藤文学无关!请客观回复、评论!)

历史文化 推荐文章

本周阅读排行

活跃会员发文排行

青藤更多阅读

2009-2018 www.7cd.cn All Rights Reserved.       鲁ICP备05039563号-1     鲁公网安备 37130202371328号