• 青藤笔名:
 • 密码:
 • Cookie
 • 点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!
 •      
   
    所属栏目:〖 走遍中国 〗  标题:端午诗词
  (浏览 705 次) 
   - 发言:许新栋   帅哥在线,快来找我吧!

   - 文章:198 篇
   - 点数:17533
   - 日记:643则
   - IP:*.*.*.*

   - 许新栋的个性头像
  楼层:楼主博客日记短消息加好友文集搜帖子回复修改  2017/5/24 14:38:49
    端午诗词

  "g-m+#0KoBC%E.O175?qf
   《五月五日》(梅尧臣)]Q3|LzKNZ5gS9b?l
   2v5 .TE}y;G$L2Bw?hH
   屈氏已沉死,楚人哀不容。=|v bk*w1w?4#C=8j0w._bQ
   何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。s7"_U4Qd#Rv y t#xg +'
   未泯生前恨,而追没后踪。2G7UK1 (JF"71vFdZ $zXu
   沅湘碧潭水,应自照千峰。WQA+2i[gT e6 WT(wj
    xY6+O "Qo)qSJJrzxwc\S
   《和端午》(张耒) {tY8" i.oNCFSD" B_
   竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。I@?@KAuL@rM'+\-E9JnYB
   国亡身殒今何有,只留离骚在世间。q,7=gPAU1oRK4TW: }ln1g;
   ub$?eB hBw`ZC:y-3O/M-t(
   《已酉端午》(贝琼)F5#bhBc-Y0D|sO1.o|;I
   风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。UA @;[.E9KCh J$d*=oP
   海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。$8e^Jw3p?; 8!/ $bAV[r
   WgR=~=/c"=?=;vwQ@7]??
   《端午》(唐·李隆基)dqnF(?]'Q??=aPA-C/4?r'h
   端午临中夏,时清日复长。 #.\N~QD[#K!^bB~g|I
   盐梅已佐鼎,曲糵且传觞。rd[LR,pfJiA44b*RqIp
   事古人留迹,年深缕积长。Nn2tNS M,??,N;v&,
   当轩知槿茂,向水觉芦香。@v:51([x:0bkMOt_+ZmJ
   亿兆同归寿,群公共保昌。$7G~Sa$JcsMY=mc++P@qrn
   忠贞如不替,贻厥后昆芳。UZ`!\Dwv)aHQ$8L5F6P ?
   zZaS}=_5R)8BO(-f|1
   《竞渡诗》(唐·卢肇)74&m:CVCx=BO8PBH5&G
   石溪久住思端午,馆驿楼前看发机。s[7c9`MUc&2:QV^#+=1?J%\
   鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。6&(AHh}"s0 3K,HPTD\U
   冲波突出人齐譀,跃浪争先鸟退飞。=DMN.z#+$}]U^6vq )oj
   向道是龙刚不信,果然夺得锦标归。iF]C cs(J1Es 4So&=A
   x9o|DsT`D5f=4?Ys&J
   《乙卯重五诗》陆游(南宋)4D h9;bC8C:" }sYpSo'Q
   重五山村好,榴花忽已繁。yCu%["nrp@*KGg3$D{
   粽包分两髻,艾束著危冠。&*. VwEAse Y=}?N!7}jd
   旧俗方储药,羸躯亦点丹。LH BnkI-*=X"*9&N]gG
   日斜吾事毕,一笑向杯盘。]s=xWAyL^5?(s3jYfo-Dc2;
   U&,#=/nb 7Ff:{zN== ]4@
   七律《端午》(老舍)kYnT+%%TP{t7_ 0?d
   端午偏逢风雨狂,村童仍着旧衣裳;lbCoZ@*O0?} v/c'UcN~
   相邀情重携蓑笠,敢为泥深恋草堂;sCY?yOe2G _@"(g(O.E
   有客同心当骨肉,无钱买酒卖文章;w6VZ; $9\ zLGG 'mR&1di5
   当年此会鱼三尺,不似今朝豆味香。L^K3.lg4M(g0T%XF}yC
   ${@)yD.#a-,?Zvf5z@` Bs
   五丝·唐·褚朝阳('d8w,0xu7^\[H=F*TN~|
   越人传楚俗,截竹竞萦丝。水底深休也,日中还贺之。Jv(h=;+V\mfWF0b5ZMQfF6
   章施文胜质,列匹美于姬。锦绣侔新段,羔羊寝旧诗。 1#]s~- 2U#hBm0 6-
   但夸端午节,谁荐屈原祠。把酒时伸奠,汨罗空远而。HGyM/':$zLOqI[J(G-. daD
   b0kJO"Aw?0;?D5Q@n[
   端午日赐衣·唐·杜甫9dk7JkP?1Rf8.B~` D?fIH%w`A
   宫衣亦有名,端午被恩荣。细葛含风软,香罗叠雪轻。 v6jEG!)-I m_fu5*BNU)y}
   自天题处湿,当暑著来清。意内称长短,终身荷圣情。#Iw %{Q\Nnx?~-/2 *j0k
   w" &'9~ DLtRl_;O ^
   端午三殿宴群臣探得神字·唐·李隆基r7:6MQJ#{@ (l( Od}Ds
   五月符天数,五音调夏钧。旧来传五日,无事不称神。9dyoq_Xmb'a A]o~a)
   穴枕通灵气,长丝续命人。四时花竞巧,九子粽争新。=tO-`X[-UL/fydF!&hx
   方殿临华节,圆宫宴雅臣。进对一言重,遒文六义陈。qqovVn7(=q=p/WBP IEq
   股肱良足咏,凤化可还淳。何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。$!?"Td &DqtolL7I5EqJ?"
   未泯生前恨,而追没后踪。沅湘碧潭水,应自照千峰。d%p=OE &Y$rrMc_#& d_
   [1I5_r?[S{Wv=Y$zjOY
   浣溪沙(宋·苏轼)JB)$8~x= %E28-G~2KY
   轻汗微微透碧纨。明朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。A yBL: P5a#]0{ij^GbdY!
   彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。vRF ;37imM]zO' )%uM@RX
   *?7#{T}c#CWo nb u7]!N
   齐天乐·宋·杨无咎0 ~Q4n0T"Z"O2ggdi};n5
   疏疏数点黄梅雨。殊方又逢重五。角黍包金,草蒲泛玉,风物依然荆楚。衫裁艾虎。更钗凫朱符,臂缠红缕。扑粉香绵,唤风绫扇小窗午。=^y$F-gbb9=-$;zNQ!"fw v{
   沈湘人去已远,劝君休对酒,感时怀古。慢啭莺喉,轻敲象板,胜读离骚章句。荷香暗度。渐引入陶陶,醉乡深处。卧听江头,画船喧叠鼓。vXpgc-zcu15'u5TOl$&
   vxvgm 3sZW|u0zp_"{[
   念奴娇·宋·张榘BEF_wim(v^D8!j{m41^!RM
   楚湘旧俗,记包黍沈流,缅怀忠节。谁挽汨罗千丈雪,一洗些魂离别。赢得儿童,红丝缠臂,佳话年年说。龙舟争渡,搴旗捶鼓骄劣。K6b4$zrG#[L%&U+2vY4
   谁念词客风流,菖蒲桃柳,忆闺门铺设。嚼徵含商陶雅兴,争似年时娱悦。青杏园林,一樽煮酒,当为浇凄切。南薰应解,把君愁袂吹裂。nZe %k6zT n#sKF!=M
   mplD fa82=Dst?BT*Nta2
   喜迁莺·宋·黄裳Q9G] Ays=Q9'%-: 9M_5
   梅霖初歇。乍绛蕊海榴,争开时节。角黍包金,香蒲切玉,是处玳筵罗列。斗巧尽输少年,玉腕彩丝双结。舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。&.aa,"=aLVO5G"Xyc8 Ys 
   奇绝。难画处,激起浪花,飞作湖间雪。画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻。望中水天日暮,犹见朱帘高揭。归棹晚,载菏花十里,一钩新月。2]%/Bl_n_+~rN7xR&^j-{F
   `Wzs'(m3M.}6, P5l0d
   花心动·宋·史浩 _[wLH|%4\x${] %g2og 6M*
   槐夏阴浓,笋成竿、红榴正堪攀折。菖歜碎琼,角黍堆金,又赏一年佳节。宝觥交劝殷勤愿,把玉腕、彩丝双结。最好是,龙舟竞夺,锦标方彻。F#^W_' !1EnH[C t?
   此意凭谁向说。纷两岸,游人强生区别。胜负既分,些个悲欢,过眼尽归休歇。到头都是强阳气,初不悟、本无生灭。见破底,何须更求指诀。h!ka`=1iWB " k5T;KtWn^
   t[f I$$HmcbmudpI!i8
   贺新郎·宋·许及之$ jJ(Ia,@B z`o7[r@QA
   旧俗传荆楚。正江城、梅炎藻夏,做成重午。门艾钗符关何事,付与痴儿呆女。耳不听、湖边鼍鼓。独炷炉香熏衣润,对潇潇、翠竹都忘暑。时展卷,诵骚语。&C` 3=7z1F, Q=qnj9i=
   新愁不障西山雨。问楼头、登临倦客,有谁怀古。回首独醒人何在,空把清尊酹与。漾不到、潇湘江渚。我又相将湖南去,已安排、吊屈嘲渔父。君有语,但分付。s5N3]?4]?OB:/hiyEH#'8
   '* eY`a$\O^L)9H8OSfLt
   菩萨蛮(宋·陈与义)Do6CR~xU,xTVhHaj`Cm,}
   包中香黍分边角。彩丝剪就交绒索。樽俎泛菖蒲。年年五月初。6 [Umv=$ds75p^Y%r
   主人恩义重。对景承欢宠。何日玩山家。葵蒿三四花。Mp~:n\,iJ79qJ'g1q+
   ycHZC-v I3?\y^@'&_~
   渔家傲(宋·欧阳修)Y~rZxWnI;\C.B`t/~
   五月榴花妖艳烘。绿杨带雨垂垂重。五色新丝缠角粽。金盘送。生绡画扇盘双凤。 qI' 23HF"f Yh7S~6;-
   正是浴兰时节动。菖蒲酒美清尊共。叶里黄骊时一弄。犹松等闲惊破纱窗梦。?3.qcY&kp]:lT`|?0F{UQY5
   wk=00d^6B9xeY$Gm3:+wJf
   六幺令.天中节/t\5Ky"XKfYl'tqOj]u
   虎符缠臂,佳节又端午。|1 'fhwAtYa}c %$-_"
   门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞。&+P%00tg=k&k*&GQ
   粽叶香飘十里,对酒携樽俎。4=j B\m pRpZ}j;8G~Bw0q
   龙舟争渡,助威呐喊,凭吊祭江诵君赋。BIv^/ot E.k&0.tU
   感叹怀王昏聩,悲戚秦吞楚。*gaulEy:;(Pc78FEUo]
   异客垂涕淫淫,鬓白知几许?/ "YFLm$5{vs$4ScbrUE#
   朝夕新亭对泣,泪竭陵阳处。3?)c?'9so.5 S!KG76g
   汨罗江渚,湘累已逝,惟有万千断肠句。 raR]~1Pd D }j^M&$,CF`
   @KTa/!K"w^)!'cSwmEL@
   满江红.端阳前作YM qnFcsbIxYvs9H$R[
   千载悠悠,成习俗,天中端午。jUnq.Bl$Hkg}yF0=%Z \1p1
   逢佳节,粼粼波上,百舟争渡。MW;?yr*Lb&aYOJ\R@A2aEC(Z
   万户家中缠米粽,三闾庙外吟君赋。7_)px= ?%0uMr/Kv+
   祭圣贤,忠义荡乾坤,伤君去。|&" =qrl`O=_;axt3rzh
   奸当道,谣言布;遭放逐,悲难诉。?^uf*sR&r_3=7O^Y4
   叹家亡国破,汨罗归处。zt=x]^`n!Yu(na vDlWz|.
   志洁行廉争日月,辞微文约传千古。hWN::B !D4_m|OPSQ~`w`
   子沉江,鹤驾泪淫淫,何其苦。u!r:~zcl|f B6"mTFQ c}e
   %jf1Az@;JW3lO VMmH
   端午(文秀) #AHg)CyE[E?^=K`-6D
   节分端午自谁言?万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。=$PpTOal@WV'~uP L#x$
   }OVWQYT?$[w{z 3(c~D
   七律·端午·(唐)殷尧藩7gd LP 4vpSW;Ak7
   少年佳节倍多情,老去谁知感慨生;{ Mf)NR@z^8l~YHUTK ;zl
   不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平。$ U=CvPhRS Ro@B#q3
   鬓丝日日添白头,榴锦年年照眼明;JG:I?R.ZsE =vdZk=7 rlw
   千载贤愚同瞬息,几人湮没几垂名。%SbC+{- ?" mciKKx
   p'"5 v[[_snr]/x_g\`"
   竞渡歌·张建封·唐·乐府kCfua}%pZh8.!ua[K)j
   五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。,EpIwIp\*r]Mp@0Z%Ar
   使君出时皆有准,马前已被红旗引。两岸罗衣破晕香,银钗照日如霜刃。f(a7H([.aBF|oM!MjFR$F4"
   鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。RSF9!xiGVP~k& a7b0I
   鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹蜺晕。 S')BQq B$&d?y!{n+mFR
   前船抢水已得标,后船失势空挥桡。疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。:c"9[x=9drb]t4;M
   只将输赢分罚赏,两岸十舟五来往。须臾戏罢各东西,竞脱文身请书上。7QVG /O=$gI3@O9Lxy?L3
   吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。不思得岸各休去,会到摧车折楫时。fLQyPv=NT?aL%;$E$;vz'r
   1Ga}~(?j\;3e}C}Nq/RJ[s
   节令门.端阳清李静山!0OH7SZh- zIlM_=AT[9yk0g$
   樱桃桑椹与菖蒲,更买雄黄酒一壶。门外高悬黄纸帖,却疑账主怕灵符。]_!_,'2W#uHsC2*S
   8f`D4=J rb VJ/%Oi0
   午日观竞渡·边贡Tr|-h7LbeBP*'KlVD,9@9^
   共骇群龙水上游,不知原是木兰舟。云旗猎猎翻青汉,雷鼓嘈嘈殷碧流。wZGU$X5.%Ro#*3(T)e$
   屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留。江亭暇日堪高会,醉讽离骚不解愁。(Y-ugp|k4tZIL.@x?r:XV.%[
   ?VlS`'\h'7U38GV'2KP*S
   午日处州禁竞渡·汤显祖JJpRY mxZA;OQHA1nIX@`.
   独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回。情知不向瓯江死,舟楫何劳吊屈来。ho nJ.aJC8Nc}9==4`(
   zHiz$iG;l W+\i6g'*/qN
   五日(选一)陈子龙T(ZIcxI|f8MD2 m=i(;
   吴天五月水悠悠,极目烟云静不收。拾翠有人卢女艳,弄潮几部阿童游。/AH!xL?R/E;hZ.mZG.I;
   珠帘枕簟芙蓉浦,画桨琴筝笮艋舟。拟向龙楼窥殿脚,可怜江北海西头。V(dN Yy;gn36 DG3)TkqH_?
   OF;Gz QVe W /g%tE
   台湾竹枝词·钱琦(清)9;#'~5Y@M? Vy$AB+@J,
   竞渡齐登杉板船,布标悬处捷争先。归来落日斜檐下,笑指榕枝艾叶鲜。  此帖由编辑 许新栋 于 2017/5/24 14:39:02 修改过

  帖子分享到

  临沂市作家协会网络文学创作委员会主任,临沂在线青藤文学总编、临沂高新区作家协会副主席。2010年开始写作,近年来,已创作小说、散文70余万字,作品入选2014、2015、2016年度山东省作家协会主办的《齐鲁文学年展》以及省市级20余种文学报刊,著有长篇小说《这爷俩》、小说集《迷途》,主编2012年、2014年《青藤文集》。获2016年度《洗砚池》文学奖,临沂文学2015、2016年度先进工作者,临沂市第二届“十佳”青年文化工作者。
  送朵鲜花(0) | 扔个鸡蛋(0)  
     2017/5/24 14:38:49
   - 发言:洪鹏  帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:20 篇
   - 点数:467
   - 日记:0 则
   - IP:*.*.*.*

   - 洪鹏的个性头像
  楼层:1日记短消息回复修改  2017/5/24 17:28:38 ┊ 0  
  总ID号为: 26861  手机回复评:端午诗词

  站长辛苦了!可惜了您一番苦心,这样的帖子观者寥寥啊。倒是风花雪月,儿女情长的帖子有很多人看和跟。

   - 发言:曹仁芳  帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:0 篇
   - 点数:50
   - 日记:-3 则
   - IP:*.*.*.*

   - 曹仁芳的个性头像
  楼层:2  与 2485103993 交谈日记短消息回复修改  2017/6/22 13:45:05 ┊ 0  
  总ID号为: 27054  回复“端午诗词”

  回复“端午诗”词:怀古论今多诗词,千载悠悠忆屈原

    首 页     上一页     下一页     尾 页   页次:1/1 页 共有 2 个跟帖 20帖/页 转到

    快速回复:端午诗词(请您先登陆…)
  青藤笔名:    密码: Cookie:        点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!

  由西山月工作室出品 Copyright © 2004-2006 www.7cd.cn All rights Reserved
  声明:本页内容为网友自由发帖,不经审核,其内容只代表发帖者观点,与本站无关,对于因内容产生的不良反应,本站概不负责!
  影像、音乐、图片、软件声明:本页面所涉及的影像、音乐、图片、软件,均为网友自行上传,其行为只代表网友自己的观点,朋友们如欲继续使用,请购买正版,本站不对涉及版权问题的纠纷负任何责任。

  扫描分享这个网页